Φεβ
«
Μάρτιος 2018 Απρ
»
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την Περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ)

1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ", με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.026,73 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), και πτυχίο Β τάξης ή ανώτερο,κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και πτυχία όλων των τάξεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλατεία Βαλλιάνου - Διοικητήριο - 2ος όροφος, ΤΚ 28100 Αργοστόλι), μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60523, FAX επικοινωνίας 26713 28462, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Διονύσιος Μινέτος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξη Β ή ανώτερο στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες κ.λπ.),

ββ) πτυχία όλων των τάξεων στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες κ.λπ.)

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

αα) για την κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες κ.λπ.), 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,

ββ) για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες κ.λπ.), 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 634,58 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον οκτώ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», ΣΑΕ 075/8/2011, Κωδικός Έργου 2011ΣΕ07580012 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ κατά 80% και Εθνική Συμμετοχή κατά 20%.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 22 και 23 της Προκήρυξης.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ

Διονύσιος Στραβοβάρδης

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1.Τεύχος Προκήρυξης

2.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

3.Φακελος Έργου

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Σημ. Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αίτηση προς την Π.Ε. Κεφαλληνίας

Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ)

 

1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.467,95 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), και πτυχίου Γ τάξης ή ανώτερο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλατεία Βαλλιάνου - Διοικητήριο - 2ος όροφος, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι), μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26713 60523, FAX επικοινωνίας: 26713 28462, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Διονύσιος Μινέτος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξη Γ ή ανώτερο στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες κ.λπ.),

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

αα) για την κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες κ.λπ.), 1 τουλάχιστον στέλεχος  12ετούς εμπειρίας.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.113,30 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον οκτώ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, ΣΑΕ 075/8/2011, Κωδικός Έργου 2011ΣΕ07580012 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ κατά 80% και Εθνική Συμμετοχή κατά 20%.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 22 και 23 της Προκήρυξης.

10. Το αποτέλεσμα της ανάδειξης αναδόχου θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ

Διονύσιος Στραβοβάρδης

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1.Τεύχος Προκήρυξης

2.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

3.Φακελος Έργου

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Σημ. Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αίτηση προς την Π.Ε. Κεφαλληνίας

Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές, σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα, καθ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409», στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 - «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Αναλυτικά, η περιγραφή της αιτούμενης Παροχής Υπηρεσιών, δίδεται στο Μέρος Β - Παράρτημα Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προκήρυξης αυτής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη Προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Η εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τις 31.12.2015.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του Π.Δ. 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί αποδείξει, τις προσφορές, αρκεί αυτές να έχουν παραληφθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  Προκήρυξη.

Οι προσφορές κατατίθενται είτε αποστέλλονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, υπόψη Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 11.04.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

11.04.2014

Παρασκευή

14:30

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από την παραπάνω προθεσμία, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Προκήρυξης και τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν και τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α) Έλληνες πολίτες

Β) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Δ) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η περίληψη της Προκήρυξης, καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην ιστοσελίδα του Φορέα (http://www.foreasainou.gr). Επιπροσθέτως, θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δίνεται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης κατά τις ώρες 8:30-16:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας (Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Τηλ./Fax: 26710 29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Καμάρη

Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Κείμενο Προκήρυξης (pdf)

 

Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών
Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρος διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Διοργάνωση Ημερίδων – Σεμιναρίων

Ημ. Δημοσίευσης: 16.03.2012

Διοργάνωση Ημερίδων – Σεμιναρίων

Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Προμήθεια οχήματος 4x4

 

Ημ. Δημοσίευσης: 16.03.2012

Προμήθεια οχήματος 4x4

 

Προμήθεια θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού
Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης
Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρος διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης
Όνομα & Επώνυμο

E-mail