Φεβ
«
Μάρτιος 2018 Απρ
»
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ο Ρόλος του Φορέα

Βασικός στόχος του έργου του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς διαχειριστικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την αρμονική συνύπαρξη του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ο Φορέας μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Δρυμού, πρέπει όμως να επιλύσει και να συμβιβάσει πολύπλοκα βιολογικά, κοινωνικοοικονομικά και τεχνικά θέματα. Ο Φορέας θα πρέπει να αναλάβει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους κατοίκους την προστασία, οργάνωση και λειτουργία του χώρου ευθύνης του. Η υλοποίηση του στόχου αυτού στην πράξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των στόχων του Διαχειριστικού Σχεδίου και της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. Η υλοποίηση στην πράξη του στόχου αυτού, θα εξασφαλισθεί με την εφαρμογή μέτρων και ενεργειών που θα αποβλέπουν στην προστασία και διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, στη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου βάσει του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» είναι:

1.Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης και του κανονισμού λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.

2.Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς διαχείρισης μεριμνούν για την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνες τους, καθώς και για την συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα.

3.Η παροχή γνωμοδοτήσεων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν εντός της περιοχής ευθύνης του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.

4.Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην Περιοχή ευθύνης του.

5.Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την ανάδειξη των προστατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στη περιοχή ευθύνης του.

6.Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.

7.Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.

8.Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα διαχείρισης, καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.

9.Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πράξη οριοθέτησης και στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.

10.Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευτέων αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.

 

Όνομα & Επώνυμο

E-mail