Φεβ
«
Μάρτιος 2018 Απρ
»
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηριακού εξοπλισμού

Ημ. Δημοσίευσης: 24.11.2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηριακού εξοπλισμού», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (1ος Άξονας Δράσεων: "Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων") της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" (Άξονας Προτεραιότητας 9 - "Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας"). Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει τις 22.000,00 €, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ζητά να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της προμήθειας, δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Μετεωρολογικός Σταθμός

1

2

Καταγραφέας δεδομένων-data logger (συνοδευόμενο από μοναδικό σταθμό ανάγνωσης και λογισμικό)

3

3

Κλίβανος με αέρα

1

4

Αναδευτήρας σπερμάτων (seed shaker) (συνοδευόμενος από οκτώ κόσκινα)

1

5

Συσκευή απεσταγμένου νερού

1

6

Μαγνητικός αναδευτήρας

1

7

Πεχάμετρο

1

8

Κάμερα υπερύθρων για την καταγραφή κίνησης (συνοδευόμενη από κλωβό προστασίας)

3

9

Συσκευή ηχοεντοπισμού νυχτερίδων (συνοδευόμενη από λογισμικό ανάλυσης ήχων)

1

10

Άρπα παγίδα

1

 

Δίκτυα παρεμβολής (mist nets)

7

 

Συνοδός εξοπλισμός (καλάμια ψαρέματος - για τη σύλληψη νυχτερίδων)

8

11

Παγίδα τύπου Sherman (για τη σύλληψη μικροθηλαστικών)

10

 

Θήκη μεταφοράς παγίδων

1

12

Παχύμετρο

1

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική τους προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), έως και 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και την Tετάρτη, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην έδρα της υπηρεσίας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κας Βασιλικής Καραγιάννη (Τηλ. - Fax: 26710-29258).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας:(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Ισχύς Προσφορών: τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης.

Η πληρωμή της αξίας της Προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας, με επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

  • Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προσφορών.
  • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δημοσίευση: Η παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου www.fοreasainou.gr, στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επιπλέον θα δημοσιευθεί σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Βασιλική Καραγιάννη, τηλ.-fax: 26710-29258, e-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ (.pdf)

Συμπλήρωση εξοπλισμού γραφείων

Ημ. Δημοσίευσης: 23.10.2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Συμπλήρωση εξοπλισμού γραφείων», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (4ος Άξονας Δράσεων: "Διοικητική-λογιστική υποστήριξη της υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος") της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" (Άξονας Προτεραιότητας 9 - "Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας"). Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 8.000,00 €, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ζητά να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της προμήθειας, δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α&Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

A/A

Είδος

Ποσότητα

1

Γραφείο Γ1

1

2

Γραφείο Γ2

1

3

Γραφείο Γ3

1

4

Γραφείο Γ4

1

5

Βιβλιοθήκη Β1

1

6

Βιβλιοθήκη Β2

1

7

Βιβλιοθήκη Β3

1

8

Βιβλιοθήκη Β4

1

9

Συρταριέρα

1

10

Εργαστηριακό τραπέζι

1

11

Ράφια

2

12

Ηλετρική οθόνη προβολής (projector)

1

13

Μεταλλική τροχήλατη βάση στήριξης κεντρικής μονάδας Η/Υ

4

14

Τροχήλατη βάση

1

15

Καρέκλες γραφείου

2

16

Ενίσχυση υπάρχοντος βάθρου

1

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά έως και 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Καθώς η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της υπηρεσίας μας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψιν κ. Σοφίας Μοσχοπούλου (Τηλ.: 26710 29258).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Eλάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A & Β.

Προθεσμία Υλοποίησης της Προμήθειας: 80 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας της Προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας, με επιταγή, η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

  • Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προσφορών.
  • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δημοσίευση: Η παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου www.fοreasainou.gr, στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ", καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επιπλέον θα δημοσιευθεί σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Σοφία Μοσχοπούλου, Tηλ.: 26710 29258, E-mail: ainosnationalpark@gmail.com).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Oμότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Την προκήρυξη μπορείται να την κατεβάσετε εδώ (pdf)

Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα

Ημ. Δημοσίευσης: 27.03.2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα, με απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (4ος Άξονας Δράσεων: Διοικητική υποστήριξη της υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 - «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €), περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατα ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή, 11.04.2014 και ώρα 13:30 στην έδρα της υπηρεσίας μας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κας Γεωργίας Λυσίτσα, με την ένδειξη:

Για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση με τίτλο: «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα».

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 11.04.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.) ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει.

Ελάχιστες Ποιοτικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Προθεσμία υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως τις 31.12.2015

Τόπος υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, καθώς και στα γραφεία του Φορέα στο κτήριο "Μεταξά" στον Αίνο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou), στην ιστοσελίδα του Φορέα (http://www.foreasainou.gr) και σε μία τουλάχιστον ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Επιπλέον θα αναρτηθεί στο Χώρο Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Γεωργία Λυσίτσα, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Ανακοίνωση Πρόσκλησης (pdf)

Προμήθεια Ιματισμού

Ημ. Δημοσίευσης: 18.05.2012

Προμήθεια Ιματισμού

Προμήθεια βιβλιογραφικού υλικού

Ημ. Δημοσίευσης: 18.05.2012

Προμήθεια βιβλιογραφικού υλικού

Συμπλήρωση εξοπλισμού Η/Υ

Ημ. Δημοσίευσης: 08.03.2012

Συμπλήρωση εξοπλισμού Η/Υ

Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος
Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού
Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας
Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας Φορέα
Όνομα & Επώνυμο

E-mail